Més informació

Avís legal

Este aviso legal regula el uso permitido de la página www.tfcindustrial.com según lo dispuesto a continuación:

Aquest avís legal regula l’ús permès de la pàgina www.tfcindustrial.com segons el que es disposa a continuació:

1.
Compliment LSSI: Article 10 Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis a la societat de la informació i comerç electrònic.

2.
Propietat intel·lectual i responsabilitat sobre els continguts.

1. Els drets de propietat intel·lectual de la present pàgina web (www.tfcindustrial.com), el seu codi font, disseny, fotografies, textos, estructura de navegació, bases de dades i diferents elements que s’hi contenen, són titularitat del Prestador del Servei , a qui correspon lexercici exclusiu dels drets dexplotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

2. Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web, concretament sobre els textos, disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol altre susceptible de protecció, sense lautorització expressa dels seus titulars. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels propietaris legítims. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web estan protegits per la llei.

3. El titular de la pàgina web no es fa responsable dels continguts a què s’adrecen els enllaços ubicats en aquesta, segons el que estableix l’article 17 de la LSSICE.

4. Els usuaris no podran emprar els continguts de la web, podent agafar-los, reproduir-los i distribuir-los, ni utilitzar-los amb fins comercials ni manipular-los i fer obres derivades, sense haver obtingut abans el consentiment o autorització del Prestador del Servei.

A més, qualsevol altra forma d’explotació, diferent de l’esmentada al paràgraf anterior, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina web constituirà una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de la Companyia o del titular dels mateixos, podent donar lloc a l’exercici per part del prestador del Servei de totes les accions judicials o extrajudicials que els poguessin correspondre en exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a què l’Usuari pot accedir a través del web pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o de qualsevol altra índole. En conseqüència, el prestador del servei no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions que pugui cometre l’usuari en relació amb aquests drets.

3.
Condicions dús.

Pel que fa a la web, l’usuari pot visualitzar, imprimir i descarregar-se parcialment el contingut de la web, únicament si concorren les situacions següents:

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d’aquesta amb fins o efectes il·lícits, sent contraris a aquesta política legal, o lesius d’interessos o drets de tercers o que doni qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir-ne un ús normal per part d’altres usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, fer malbé les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la Web.
Tot d’acord amb allò indicat al punt 2.4 anterior.

4.
Modificacions a la web i condicions d’ús

El Prestador del Servei es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació continguda a la web, així com la configuració, la presentació i les condicions d’accés. Així mateix, el Prestador del Servei es reserva el dret d’actualitzar aquest avís legal sense avís previ als usuaris, quan així la normativa o l’actualitat ho requereixi.

5.
Limitació de responsabilitat

El Prestador del Servei no garanteix la inexistència d’errors o interrupcions en l’accés a la web o al seu contingut ni que aquest estigui actualitzat. Si bé, el Prestador del Servei emprendrà totes les accions que estiguin a la vostra disposició per a la solució de qualsevol error, desconnexió o manca d’actualització que es pugui produir a la web.

Tant l’accés a la web com l’ús no consentit que es pugui efectuar de la informació continguda és de responsabilitat exclusiva de qui el realitza. Així, el prestador del servei no es responsabilitza de qualsevol conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar de l’accés o l’ús esmentat per part de tercers.

El prestador del servei tampoc no es responsabilitza dels errors de seguretat o danys que es puguin produir com a conseqüència de:

El Prestador del Servei no garanteix l’absència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions al sistema informàtic (hardware i software), als documents o fitxers dels usuaris.

6.
Legislació aplicable i jurisdicció competent.

Aquesta política legal queda subjecta al que estableixen les lleis espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), sempre que això no sigui contrari al que disposa l’article 29 de la LSSI.